H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ผลงานวิจัย
ประวัตินักวิจัย
 


 
ชื่อ-นามสกุล นาย กสิน ศุภปฐม
 
ตำแหน่ง/กลุ่มงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี
กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์

 
วุฒิการศึกษา วท.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขางานวิจัยที่สนใจ

      - กีฏวิทยาทางแพทย์
      - การยับยั้งแมลงพาหะนำโรคกับสมดุลย์แห่งธรรมชาติ


ประสบการณ์ในงานวิจัย

      ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขงานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน

 1. มาตราการควบคุมชนิดผสมผสานสนับสนุนการพึ่งตนเองในเขต ชุมชนเพื่อลดปริมาณความชุกชุมของยุงลาย
 2. รูปแบบการดำเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการยับยั้งพาหะนำโรคไข้เลือดออก
 3. ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดไข่ยุงลาย


ผลงานที่ทำเสร็จแล้ว

 1. ศึกษาชนิดและศักยภาพการทำลายลูกน้ำยุงลายของมวนบางชนิดในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามชุมชนประจำถิ่น พ.ศ. 2544

 2. ประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2542 - 2543

 3. ประสิทธิภาพและการใช้สารซักล้าง ( detergent ) เพื่อลดปริมาณความชุกชุมของยุงลาย พ.ศ. 2541 - 2542

 4. ประสิทธิภาพการจับและฆ่ายุงรำคาญของสารซักล้าง ( detergent ) พ.ศ. 2541

 5. ประสิทธิผลของสมุนไพรในการป้องกันการเกาะกัดของยุงลาย พ.ศ. 2541

 6. การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลาย ( Aedes aegypti L.  ) ด้วยน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิด โดยใช้เครื่องทดสอบสารป้องกันยุงที่ประดิษฐ์ขึ้น พ.ศ. 2540

 7. ประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงวันชนิดต่างๆ ต่อแมลงวันบ้าน พ.ศ. 2540

 8. ฤทธิ์คงทนของสาร Deltamethrin ชุบมุ้งผ้าฝ้ายในการกำจัดยุงลาย ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญ พ.ศ. 2539

 9. การฉีดพ่นควบคุมและกำจัดยุงลายในเขตชุมชน โดยใช้สารผสมระหว่างสารชีวินทรีย์ ( Vectobac ) และสารเคมีกำจัดแมลง ( Aquaresigen ) พ.ศ. 2539

 10. ประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ต่อแมลงวันบ้าน พ.ศ. 2539

 11. ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดฉีดพ่นอัดแก๊ส พ.ศ. 2539

 12. ประสิทธิภาพสารเคมี Resigen เพื่อการควบคุมกำจัดยุงลายในชุมชน พ.ศ. 2538

 13. วิธีลดการใช้สารเคมีกำจัดยุงในบ้าน พ.ศ. 2538

 14. ประสิทธิภาพความคงฤทธิ์ของสารเคมี Alphacypermethrin ที่เคลือบทาบนมุ้งลวด พ.ศ. 2538

 15. ประสิทธิภาพฤทธิ์ตกค้างของสารกำจัดแมลง 4 ชนิด ในการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ พ.ศ. 2538

 16. ระดับความชุกชุมของยุงลายในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี พ.ศ. 2538

 17. วิธีมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพเคมีฉีดพ่นฤทธิ์ตกค้างกำจัดแมลงวัน พ.ศ. 2538

 18. วิธีมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อพิษกำจัดแมลงวัน พ.ศ. 2538

 19. การทดสอบอัตราการไหลและขนาดละอองทีพ่นจากเครื่องพ่นฝอยละเอียดที่มีความสัมพันธ์กับความหนืดข้นของสารเคมีกำจัดแมลง พ.ศ. 2537

 20. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง 5 ชนิด ต่อยุงลายจากพื้นที่ ชุมชน 4 แห่ง พ.ศ. 2537

 21. ประสิทธิภาพเคมีสูตรผสม Malathion + Resigen E พ่นด้วยเครื่องพ่นติดรถยนต์ LECO HD ควบคุมยุงลายในชุมชนบางตลาด พ.ศ. 2536

 22. ผลกระทบของมุ้งชุบสาร Permethrin ต่ออัตราการกัดของยุงลายและยุงก้นปล่องในพื้นที่ที่มีรายงานไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2536

 23. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง พ.ศ. 2535

 24. การศึกษาฤทธิ์ตกค้างของเคมีกำจัดแมลง Bendiocarb 80% WP ในการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ พ.ศ. 2533

 25. การพัฒนาวิธีการเลี้ยงแมลงสาบเยอรมัน ( Blattella germanica  ) เพื่อใช้ในงานทดสอบ ชีววิเคราะห์ พ.ศ. 2532

 26. การศึกษาและทดสอบทางชีววิเคราะห์เหยื่อพิษกำจัดแมลงสาบ พ.ศ. 2531