H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ผลงานวิจัย
ประวัตินักวิจัย
 


   
ผลงานวิจัย ด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์

จัดทำโดย : ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มงานกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2589-9850-8 ต่อ 99245
e-mail : usavadee@dmsc.moph.go.th
บรรณาธิการ : ดร. อุษาวดี ถาวระ
คณะผู้จัดทำ : นส. ศศิธร อยู่เสถียร
นส. ฤทัยรัตน์ ศรีธมรัตน์
นายอภิวัฏ ธวัชสิน
นายจิตติ จันทร์แสง
ดร. อุรุญากร จันทร์แสง
นายวิชัย คงงามสุข

คำนำ

        โรคต่างๆ ที่นำโดยแมลง ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย ตามหลักการในการป้องกันและกำจัดแมลงพาหะเหล่านี้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับชีววิทยา ความสัมพันธ์ของแมลงกับโรคนั้นๆ ตลอดจนนิเวศวิทยาที่มีผลต่อศักยภาพของแมลงในการนำโรคในสภาพธรรมชาติ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สามารถหาแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงพาหะได้อย่างเหมาะสม และสามารถวางแผนดำเนินการ แก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขในระยะยาวได้อย่างถูกต้องยั่งยืน

        หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการรวบรวมการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจรเกี่ยวกับแมลงพาหะนำโรค ของฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค ตลอดจน นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลคุ้มค่าแก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตทีดีต่อไป

                                      
                                    ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

                   

การเปิดจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ถ้ายังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่ Adobe Acrobat Reader เพื่อทำการติดตั้งในเครื่องของท่าน

งานวิจัยยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบ

งานวิจัยยุงพาหะโรคไข้เลือดออก

งานวิจัยยุงพาหะโรคฟิลาเรีย หรือโรคเท้าช้าง

งานวิจัยยุงพาหะหลายชนิด

งานวิจัยแมลงวันและแมลงกินได้

งานวิจัยเหา