H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
Hot issue
ข่าวทั่วไป
ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา
 


   
กรมวิทย์ฯ จับมือ ม.ศิลปากร วิจัยสมุนไพรยับยั้งเชื้อโรค

        น.พ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อโรคต่างๆ ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าสารสกัดสมุนไพรที่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นสมุนไพรที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทย และเป็นสมุนไพรที่ยังไม่เคยปรากฏรายงานวิจัยมาก่อนโดย เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขโดยในระยะแรกนั้นทีมวิจัยจะมุ่งเน้นเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข อาทิ เชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกไข้เลือดออก วัณโรค โรคฉี่หนู โรคระบบทางเดินลำไส้ และระบบทางเดินหายใจจากแบคทีเรีย ฯลฯ หลังจากได้สารสมุนไพรสกัดที่สามารถยับยั้งหรือทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย นั้นๆ แล้ว ทีมวิจัยจะนำสารสกัดที่ผ่านการตรวจสอบนั้นมาศึกษาหาชนิดหรือส่วนประกอบทางเคมี พร้อมทั้งทำการทดสอบความเป็นพิษของสมุนไพรในสัตว์ทดลองแล้วจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายต่อไป


        น.พ.ไพจิตร์ กล่าวต่ออีกว่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณพร้อมการดำเนินงานตรวจฤทธิ์สารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสถาบันที่ดำเนินการวิจัยไว้รองรับ การวิเคราะห์วิจัย คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสถาบันวิจัยสมุนไพรซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จะรับผิดชอบงานวิจัย สารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ ร่วมกัน


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549