H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
 


   
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีเลือดออก


ผู้เรียบเรียง : สรายุทธ สรรพสุ
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน : งานตรวจยืนยันเชื้อ E. coli ที่ก่อโรคอุจจาระร่วง
ฝ่ายบักเตรีลำไส้
กลุ่มงานบักเตรีทางการแพทย์
โทรศัพท์ติดต่อ : 99412

ชื่อโรค
      อุจจาระร่วง ที่เรียกว่า Haemorrhagic Colitis ( โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีเลือดออก )

โรคแทรกซ้อน
ุ      Hemolytic Uremic Syndrome ( HUS )
      Thrombotic Thrombocytopenic Purpura ( TTP )

กลุ่มจุลินทรีย์ก่อโรค
       แบคทีเรียแกรมลบ อยู่ใน Family Enterobacteriaceae

ลักษณะของเชื้อ
       รูปร่างเป็นท่อนตรง เจริญได้ในสภาพที่มี ออกซิเจน และไร้ออกซิเจน

ชื่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
       Escherichia coli   O157:H7 ( รวมทั้งเชื้อ E. coli ที่อยู่ในกลุ่ม Shiga toxin-Producing E. coli )  

กลุ่มอาการ
      อุจจาระร่วง ( Diarrhea ) และไข้เลือดออก ( Haemorrhagic Fever )

อาการสำคัญ
      Haemorrhagic Colitis ( HC ) ปวดท้องอย่างรุนแรง ต่อมมาถ่ายเป็นเลือดปน หรือเลือดสด บางรายไม่ ถ่ายเป็นเลือด อาจอาเจียน ไม่มีไข้ หรือมีไข้เล็กน้อย ไม่มีมูกปน ระยะฟักตัวของ โรค 3-9 วัน ในส่วนที่ เรียก ว่า Submucosal edema มีการหดตัวอย่างรุนแรง ลำไส้ขดงอ และมีเลือดคั่ง

อาการสำคัญแทรกซ้อน

      

 • Haemolytic Uremic Syndrome ( HUS )
 •    เป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะเด็กเล็กและถ่าย เป็น เลือด นอกจากนี้ยังมีอาการของการจับตัวของเม็ดเลือดแดง ทำให้ถูกทำลายเมื่อผ่านช่อง แคบ ๆ มีจำนวน platelets น้อยและมีการทำงานของไตผิดปกติ บางรายมีอาการทาง ประสาท โคม่า และในที่สุดอาจเสียชีวิตได้

        

 • Thrombotic Thrombocytopenic Purpura ( TTP )
 •   เกิดอาการในผู้ป่วยสูงอายุบางราย มี อาการ คล้าย HUS แต่จะมีอาการทางประสาทเข้ามาเกี่ยงข้องมากกว่าและมีไข้ ผูป่วยส่วน ใหญ่จะมีเลือดคั่ในสมอง และเสียชีวิตในที่สุด

  รายละเอียดโดยย่อ

         ปกติเชื้อ E. coli   เป็นแบคทีเรียประจำถิ่น ( Normal flora ) ที่พบมากในลำไส้ของคนและ สัตว์ แต่มีเชื้อ E. coli   บาง serotype ที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ได้ในคนและในสัตว์ โดยการ ปนเปื้อนในเชื้อในอาหารและน้ำดื่ม นอกจาก E. coli O157:H7 แล้ว ยังมี serotype อื่น ๆ เช่น E. coli   O26:H11, O26:H-, O111:H- ในการเกิดโรค เชื้อจะเกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผนัง ลำไส้ และสร้างสารพิษ ที่เรียกว่า Shiga toxin1 และ Shiga toxin2 ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ Shiga toxin ของ เชื้อ Shiga toxin ของ Shigella dysenteriae     type I " การแพร่กระจายของเชื้อ สัตว์กีบ เช่น วัว, ควาย, แพะ และ แกะ จะเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อ ( reservoirs ) ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบในหมูและไก่งวง ตรวจพบเชื้อทั้งในสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง และในสัตว์ที่มีอาการอุจจาระร่วง

  การติดต่อของเชื้อมาสู่คน
        โดยการรับประทานอาหารที่ประกอบจากเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ ( food borne diseases ) และปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ หรือรับประทานดิบ หรือรับประทานนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ นอกจากนั้นยังสามารถแพร่กระจาย จากผู้ป่วยไปยังบุคคลอื่นได้โดยตรง (Person to Person transmission )

  การควบคุมป้องกัน
         เราสามารถป้องกันการติดเชื้อ E. coli   O157:H7 ได้มากมายหลายวิธี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ แหล่งกักเก็บเชื้อในสัตว์กีบที่เราจะต้องนำเนื้อมาใช้บริโภคโดย ดูแล, ติดตาม รวมทั้งหาวิธี ควบคุมและ ป้องกันสัตว์กีบ และขั้นตอนการเตรียมเนื้อสัตว์ภายในโรคฆ่าสัตว์มิให้มีการปน เปื้อน เมื่อนำเนื้อสัตว์มาปรุงอาหาร ก็ควรที่จะปรุงให้สุก รวมทั้งอาหารอื่น ๆ ผัก ผลไม้ และ น้ำดื่ม ต้องเตรียมให้สะอาด ในส่วนของผู้ป่วยต้องล้างมือให้สะอาด เพื่อลดการแพร่กระจาย ของเชื้อ และลดการติดต่อจากคนไปสู่คน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Disease Information :       

 • Shiga Toxin-producing Escherichia coli
 •       
 • Diarrheagenic Escherichia coli
 •       - Clinical Microbiology Reviews, January 1998, p. 142-201, Vol. 11, No. 1

        Diarrheagenic Escherichia coli
        James P. Nataro* and James B. Kaper

        Center for Vaccine Development, Departments of Medicine, Pediatrics, and Microbiology & Immunology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland 21201

        http://cmr.asm.org/cgi/reprint/11/1/142.pdf
        
 • Pathogenesis and Diagnosis of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Infections       - Clinical Microbiology Reviews, July 1998, p. 450-479, Vol. 11, No. 3

        Pathogenesis and Diagnosis of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli   Infections
        James C. Paton* and Adrienne W. Paton       Molecular Microbiology Unit, Women's and Children's Hospital, North Adelaide, S.A. 5006, Australia
        http://cmr.asm.org/cgi/reprint/11/3/450.pdf
        
 • Case Definitions for Infectious Conditions Under Public Health Surveillance : HUS : Case definition       
 • Former Definition ; Case Definition of Escherichia coli and HUS by CDC, United State.
        - Get Definition : Hemolytic Uremic Syndrome, Postdiarrheal-1996.
        - Get Definition : Hemolytic Uremic Syndrome, Postdiarrheal-1995.
        - Get Definition : Escherichia coli   O157:H7-2000.
        - Get Definition : Escherichia coli   O157:H7-1996.
        
 • Zoonotic Non-O157 Shiga Toxin-Producing Escherichia coli : WHO/CSR/APH/98.8

  เอกสารอ้างอิง

        1. Calderwood, S.B., Acheson, D.W.K., Keusch, G.T., Baeeett. P.M., Griffin, Strockbire, N.A., Swaminathan, B., Levine, M.M., Kaplan, B.S., Karch, H., O'Brien, A.D., Obrig T.G., Takeda , Y., Tarr, P.I., and Wachsmuth, I.K. 1996. Proposed New Nomenclature for SLT (VT) Family. ASM News.62:118-119.
        2. O'Brien,A.D., Lively T.A., Chen M.E.,Rothman S.W., and Formal S.B.1983 Escherichia coli   O157:H7 Strains associated with hemorrhagic colitis in the United Stated States produce A Shigella dysenteriae   type I( shiga ) like Cytotoxin.Lancet i :702.
        3. Konowalchuk, J., Speirs, J.I., and Stavric. S. 1977. Vero Response to a cytotoxin of Escherichia coli .   Infect.Immun.18: 775-779.
        4. Johnson, W.M., Lior, H., and Bezanson G.S., 1983.Cytotoxic Escherichia coli   O157:H7 Associated with Haemorrhagic Colitis in Canada. Lancet ii:76.
        5. Karmali, M.A.1989.Infection by Verotoxin-Producing Escherichia coli.   Clin.Microbiol.Rev.2(1): 15-18.
        6. Nataro, J.P., and Kaper, J.B.1998.Diarrheagenic Escherichia coli   Clin.Microbiol.Rev.11(1):142- 201.
        7. Chalmers, R.M., Parry, S.M., Salmon, R.L., Smith, R.R.M., Wilshaw, Cheasty, T.1999.Cytotoxin- producing Escherichia coli   O157 in Wales, 1990 to 1998. Emerg. Infect.Dis.5(4)
        8. Meceli, S., Jure, M.A., Saab, O.A., Castillo, M.C., Rojas, S., Holgado, A.R., and Nader, O.M. 1999. A Clinical and Bacteriological of Children Suffering from Haemolytic Uremic Syndrome in Tucuman, Argentina . Jpn. J. Infect. Dis.52:33-37.
        9. Verotoxigenic-producing Escherichia coli ( Enterohemorrhagic Escherichia coli )   infection, 1996-April 1997.IASR.18(7).
        10. Enterohemorrhagic Escherichia coli ( verotoxigenic-producing Escherichia coli )   infection, 1996-April 1998.IASR.19(6):122-123.
        11. The report of case definitions for the infectious condition under public health surveillance.1997. MMWR.46:RR-10, CDC USA.
        12. O'Brien,A.D., Lively T.A., Chen M.E.,Rothman S.W., and Formal S.B.1983. Escherichia coli O157:H7 Strains associated with hemorrhagic colitis in the United Stated States produce A Shigella dysenteriae type I( shiga ) like Cytotoxin.Lencet i :702.
        13. Johnson, W.M., Lior, H., and Bezanson G.S., 1983.Cytotoxic Escherichia coli   O157:H7 Associated with Haemorrhagic Colitis in Canada. Lancet ii:76.
        14. Epidemiologic Notes and Reports Thrombotic Thrombocytopenic Puroura Associated with Escherichia coli   O157:H7-Washington.MMWR, CDC USA, 1986.

  ที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
        งานตรวจยืนยันเชื้อ E. coli ที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ฝ่ายบักเตรีลำไส้
        กลุ่มงานบักเตรีทางการแพทย์
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
        กระทรวงสาธารณสุข
        โทรศัพท์ : 02-5899850-8 ต่อ 99412
        โทรสาร : 02-5899867
        หรือติดต่อ : สรายุทธ สรรพสุ

  คำสำคัญ( Keyword )
        อุจจาระร่วง
        ลำไส้อักเสบ
        แบคทีเรียแกรมลบ
        Escherichia coli
        O157:H7
        Enterobacteriaceae
        Escherichia coli O157:H7
        Shiga toxin producing E. coli
        Shiga toxin 1 ( stx1 )
        shiga toxin 2 ( stx2 )
        Haemorrhagic colitis ( HC )
        Haemolytic Uremic Syndrome ( HUS )
        Thrombotic Thrombocytopenic Purpura ( TTP )