287693  Visited


พืชพิษ (Poisonous Plants)
หมายถึง พืชที่มีสารประกอบที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ทั้งนี้ หากสารประกอบที่มีพิษ สัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าปริมาณน้อยหรือมาก ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรจึงได้จัดทำระบบข้อมูลพืชพิษขึ้นมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชมีพิษได้ และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-0491 แฟ๊กซ์. 0-2589-9866