ปี : 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558ปี : 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558ปี 2558 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน
............................................................................................................
ปี 2557 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2556 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2555 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2554 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2553 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2552 :     รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2551 :     รอบ 12 เดือน
............................................................................................................
ปี 2550 :     รอบ 12 เดือน
............................................................................................................ปี
รอบเดือน
ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
 

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-0491 แฟ๊กซ์. 0-2589-9866