ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่ 
987380

วันที่อัพเดทล่าสุด
01 มีนาคม 2559
 


หน้า Contact Us นี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมเกี่ยวกับ Homepage ของสถาบันฯ บริการของสถาบันฯให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ โดยเลือกหัวข้อของข้อความที่ท่านจะติดต่อกับสถาบันฯ และ กรอกข้อความรายละเอียดในช่องว่าง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ฯลฯ หรือส่งเมล์มาที่อีเมล์ : mpri_dmsc@dmsc.mail.go.th เพื่อติดต่อกลับไป

   
ชื่อ - นามสกุล *:
อีเมล์ *:
โทรศัพท์ *:
โทรสาร :
โปรดเลือกลักษณะของข้อความ *
ที่ท่านต้องการจะส่งถึงสถาบันฯ ? :
สอบถามปัญหา ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ให้คำแนะนำ/แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ใส่ข้อความที่ท่านต้องการติดต่อ
กับสถาบันฯ ลงในช่องว่างข้างล่าง * :
   
 
   
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-0491 แฟ๊กซ์. 0-2589-9866