H-O-M-E
click here goto the top of the page
เข้าชมเป็นคนที่ : 388
   
การศึกษาความเสี่ยงของเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงสำหรับทารก                                เพ็ญศรี รอดมา อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์ อัชฌา สัจจปาละ จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์ ธนัชชา สุวรรณวัฒน์

 บทคัดย่อ

Enterobacter sakazakii เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในกลุ่ม Enterobacteriaceae family เชื้อนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อชนิดนานๆครั้งและมีรายงานการระบาดน้อยครั้งเนื่องจาก อาการโลหิตเป็นพิษ เยื่อหุ้มสมองหรือไขสันหลังอักเสบ สมองอักเสบ ลำไส้อักเสบเนื่องจากเนื้อตาย เชื้อนี้ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะทารกอายุน้อยกว่า 28 วัน แม้ว่าข้อมูลที่ตีพิมพ์ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถชีบ่งได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งเกิดในทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัมและสองในสามที่คลอดก่อนกำหนด กลุ่มเสี่ยงคือทารกที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือทารกที่อยู่ระหว่างการบำบัดทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย แม้ว่าแหล่งที่มาของการติดเชื้อจะยังไม่ทราบแน่ชัดพบว่ามีรายงานการปนเปื้อนในนมผงสำหรับทารกเพิ่มขึ้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งที่มาและเป็นพาหะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ นอกจากนั้นในกระเพาะทารกโดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนดมีปริมาณกรดต่ำกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เชื้ออยู่รอดได้และเกิดการติดเชื้อในทารก มีความเป็นไปได้ที่เชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในนมผงจำนวนน้อย ๆ สามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ จึงสันนิษฐานว่าการให้ทารกรับประทานนมในช่วงหนึ่งเดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ทารกมีความเสี่ยงสูง


การศึกษาความเสี่ยงของเชื้อ E,sakazakii เพื่อสนับสนุนการกำหนดข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคนมผงทารกและใช้เป็นข้อมูลสำหรับป้องกันทารกจากการติดเชื้อ ผลการศึกษาในตัวอย่างนมผงทารก ที่กองงานด่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บจากจุดนำเข้า 200 ตัวอย่างและที่เก็บจากแหล่งกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 100 ตัวอย่างพบความชุกของการปนเปื้อนเป็น 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ จากการใช้วิธีของ Gumbel วิเคราะห์ข้อมูลพบโอกาสความน่าจะเป็นของการกระจายเซลล์ E,sakazakii ((y = 0.2271x-0.5814 มีค่า R Square = 0.9918)) ในนมผง ที่ระดับการปนเปื้อน 3.6 ถึง 23 เซลล์/กรัม ความชุกของเชื้อก่อโรคเท่ากับ 0.015 เมื่อคำนวณร่วมกับค่า 0.25 infectious strains จากการศึกษาโดยใช้หนูของ Pagotto et al. (2003) ช่วงเสี่ยงในเดือนแรกของทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมจำนวน 7,178 คนเท่ากับจำนวน 7,178?30 = 215,340 ครั้ง ต่อเดือน ความน่าจะเป็นของโอกาสเลี้ยงทารกด้วยนมผงที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเท่ากับ 0.689 การสืบค้นพบจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทยคือ 62,800,000 ล้านคน คำนวณความน่าจะเป็นของโอกาสการติดเชื้อ ก่อโรคในทารกเท่ากับ 35 คนในประชากร 100,000 คน

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้มีการสื่อสารความเสี่ยง การฝึกอบรม การกำหนดรายละเอียดบนฉลาก การให้การศึกษาเพื่อกระตุ้นและการเข้าถึงให้มั่นใจว่าความเหมาะสมของข้อมูลการเฝ้าระวังและวิธีการเตรียม และการเก็บรักษานมสำหรับทารก ซึ่งรวมถึงปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงในทารก เช่น ไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บนมชง ขาดน้ำสะอาด ขาดเชื้อเพลิงที่ใช้ให้ความร้อนสุขลักษณะที่บกพร่องในการ เตรียมนมชงทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล รวมถึงการสอนแม่หรือคนเลี้ยงทารกถึงวิธีการเตรียมนมชงสำหรับทารกที่ถูกต้องและการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจสอบเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา (ส่วนอาหารนำเข้า)
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์