H-O-M-E
click here goto the top of the page
เข้าชมเป็นคนที่ : 170
   
โครงการแผนรณรงค์อาหารปลอดภัย " กินอย่างไร ห่างไกลโรค "


             เรื่องการบริโภคอาหารเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงโดยอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย และต้องบริโภคอย่างถูกต้อง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอแผนรณรงค์อาหารปลอดภัย กินอย่างไรห่างไกลโรค ซึ่งเป็นโครงการร่วมกัน 4 กรม คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัยและมีหน่วยงานคือกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการด้วย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้มีการรณรงค์สร้างสุขภาพทุกจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย โดยวิธีดำเนินการโดยกรมอนามัยคัดเลือกตลาดสดหรือซุปเปอร์มาเก็ตที่เข้าร่วมโครงการ 544 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งหน่วยตรวจสอบกลางประจำตลาดพร้อมมีป้ายแสดงจุดตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของตลาด มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการใช้ชุดทดสอบอาหารเป็นอย่างน้อยตลาดละ 2 คน เบื้องต้นจะสนับสนุนชุดทดสอบ 5 ชนิด จากนั้นเจ้าของตลาดต้องซื้อเอง โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเหมือนกับโครงการตลาดสดน่าซื้อ และทุกตลาดต้องมีแผ่นป้าย แผ่นพับ บอกคุณภาพอาหาร โดยเน้นหนักในเรื่องอันตรายที่เกิดจากอาหารบางประเภท โดยโครงการแผนรณรงค์อาหารปลอดภัยฯ มีตัวชี้วัดดังนี้

             1. จำนวนตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ตที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อมากขึ้น
             2. จำนวนตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ตที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
             3. จำนวนร้านอาหารที่ผ่าน Clean Food Good Teste
             4. มีการปรับรุงด้านกฎหมายที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน เช่น เทศบัญญัติ                  หรือข้อบังคับองค์การบริหาส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
             5. ประชาชนมีความรู้ ความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการใช้บริการที่
                 ตลาดสด/ซุปเปอร์มาเก็ต มากขึ้น


            แผนรณรงค์อาหารปลอดภัย กินอย่างไร ห่างไกลโรค มีดังนี้

             ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2546 เป็นเรื่องอาหารทะเล ปลาน้ำจืด
             ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 2546 เป็นเรื่องเนื้อสัตว์
             ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 2546 สารพิษและสารก่อมะเร็ง
             ระหว่างเดือน พ.ย. - มิ.ย. 2546 ผักและผลไม้สด
             ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 2546 นมและผลิตภัณฑ์นม
             ระหว่างเดือน ก.ย. - ต.ค. 2546 อาหารด้อยคุณค่า เช่น Fast Food เป็นต้น


             ซึ่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย โดยหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานนี้จะช่วยทำแผนปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสนับสนุนชุดทดสอบ อบรม ติดตามประเมินผลและประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์