คู่มือการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย 17 Jul 2013
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา 2556 17 Jul 2013
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  เชิญ free download เอกสารเผยแพร่ และนานาสาระในการจัดการความรู้ เช่น การตรวจวิเคราะห์/ตรวจพิสูจน์, เครื่องมือที่ใช้ในงานวิเคราะห์, สารมาตรฐาน, ระบบคุณภาพ, การประกันคุณภาพยา เป็นต้น ได้ที่นี่!!! 17 Jul 2013
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  จดหมายข่าว ศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาคุณภาพยา ฉบับที่ 3 ปีที่ 15 (กันยายน-ธันวาคม 2555) 16 Jul 2013
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ 27 Feb 2012
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2010 (Content) 01 Feb 2011
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  Thai herbal pharmacopoeia Volume III (Content) 01 Feb 2011
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  คำถาม-คำตอบ เรื่อง การประกันคุณภาพยาในโรงพยาบาลและการจัดทำหนังสือ Green Book 17 Aug 2009