หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |      
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
   
ทรายกำจัดลูกน้ำ ( Larvicidal Sand Granule )

ทรายกำจัดลูกน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อทรายอะเบท (Abate?) ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำมาจากเม็ดทรายขนาดประมาณ 1,250 ไมโครเมตร เคลือบด้วยสารทีมีฟอส บางครั้งใช้ ซีโอไลต์ซึ่งเป็นวัตถุมีรูพรุนนำมาใช้แทนทราย สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกำจัดแมลงชนิดออร์กาโนฟอสเฟต มีกลิ่นเหม็น สลายตัวได้ ง่ายเมื่อถูกแดดหรือความร้อน มีความเป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน้ำยุง ริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน แมลงวันริ้น ดำ เหา และสัตว์ปีก ดังนั้นจึงมีการนำสารทีมีฟอสไปเคลือบบนผิวของเม็ดทราย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นทรายเม็ดละเอียดสี เหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลหรือเม็ดซีโอไลต์เคลือบด้วยสารทีมีฟอส ดังแสดงในภาพ
ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การควบคุมทางกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการรับขึ้นทะเบียน สูตรตำรับที่ขึ้นทะเบียนเป็น วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข มี 2 ตำรับ คือ สูตรที่มีสารทีมีฟอส 1 % w/w และสูตรที่มีสารทีมีฟอส 2% w/w
ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ จะต้องแสดงฉลากดังต่อไปนี้
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ชื่อและที่อยู่ บริษัทผู้ผลิต
3. ชื่อและที่อยู่ ผู้นำเข้า
4. ชื่อปริมาณสารสำคัญ
5. เลขทะเบียน
6. เลขที่ผลิต
7. วันที่ผลิต
8. วิธีใช้
9. ข้อควรระวัง
ความเข้มข้นของสารทีมีฟอสต้องเป็นตามที่ฉลากระบุ โดยมีเกณฑ์การยอมรับให้ คลาดเคลื่อนจากที่ระบุในฉลากได้ไม่เกิน ฑ 25 % w/w ของที่ระบุในฉลาก ซึ่ง สอดคล้องกับเกณฑ์การยอมรับขององค์การอนามัยโลก หากผลการตรวจ วิเคราะห์ปริมาณสารทีมีฟอส เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับนี้ ให้ถือว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานตามฉลาก ดังตัวอย่าง
  ฉลากระบุ ; เกณฑ์การยอมรับ ปริมาณที่ยอมรับ
  ทีมีฟอส 1 % w/w 0.25 % w/w 0.75 - 1.25 % w/w

การใช้ประโยชน์
- องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุง เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงที่เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดแพร่พันธุ์ได้ แต่จะต้องใช้ใน อัตราส่วนที่ถูกต้อง จึงจะกำจัดลูกน้ำยุงได้ คือเมื่อใส่ในแหล่งน้ำแล้วจะต้องมีความ เข้มข้นที่ 1 ส่วนในล้านส่วน ( ppm ) โดยจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและการหาย ใจของลูกน้ำยุงภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน
- ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำสูตรที่มีสารทีมีฟอส 1% โดยน้ำหนักใช้ในอัตรา ส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งสารทีมีฟอสนี้จะค่อยๆละลายในน้ำ ได้ความเข้มข้น ประมาณ 1 ppm หรือถ้าใช้สูตรที่มีสารทีมีฟอส 2 % โดยน้ำหนักก็ให้ใช้ในอัตรา ส่วน 0.5 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งจะได้ความเข้มข้นประมาณ 1 ppm เช่นกัน

การแก้ไขอาการเมื่อได้รับพิษจากสารทีมีฟอส์
- การหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง ไอ หายใจติดขัด หายใจถี่รั่ว ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน การปฐมพยาบาลให้ย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
- การสัมผัสทางผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคือง สารนี้สามารถดูดซึมผ่านผิวหนัง ได้ง่าย ในกรณีสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆประมาณ 15 นาที
- การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง น้ำตาไหล ตาแดง สายตาพร่ามัว ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ ประมาณ 15 นาที
- การกลืนหรือกินเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หาย ใจติดขัด ท้องร่วง อ่อนเพลีย หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตต่ำ สูญเสียการควบคุม หมดสติ
- ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ใช้น้ำบ้วนปากและไปพบแพทย์ทันที

บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำด้วยเทคนิค HPLC ( High Performance Liquid Chromatograph ) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงของผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำก

 

back | top
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์