รายชื่อหน่วยงาน  URL
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระทรวงสาธารณสุข
 องค์การอนามัยโลก