หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |     
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุอันตราย : กองควบคุมวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th/fda
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www2.fda.moph.go.th/exp
ฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ค้นหารายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกความตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
http://chemtrack.trf.or.th
สารสนเทศวัตถุอันตราย : สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www2.diw.go.th/haz/
ข้อมูลเคมีภัณฑ์ และเครื่องหมายความปลอดภัย : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
http://www.nice.dipw.go.th
ให้บริการ MSDS ภาษาไทย : บริษัท เมอร์คประเทศไทย จำกัด
http://www.merck.co.th
กองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.doa.go.th
มีทั้งหมด 7 แหล่งข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์