การจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ
เรื่อง
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ประกวดราคาจ้างทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอาสาสมัคร จำนวน ๑๗ ตำรับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม พ.ศ.2561 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ประกวดราคาซื้อวัตถุทดสอบชนิด Cell control สาขาโลหิตวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกวดราคาซื้อวัตถุทดสอบสาขาเคมีคลินิก (น้ำเหลืองแห้ง) โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ปีงบประมาณ 2561
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเตาเผาไฟฟ้า ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องไตรเตรทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้าที่ =>    1 2   3   4   5   6   7   8   9   10